Home > trang web của tôi > Ngôn ngữ nước ngoài hướng dẫn dịch
facebook twitter

My Page Ngôn ngữ nước ngoài hướng dẫn dịch

  1. 01 http://www.google.com/chrome cài đặt kích hoạt qua bộ trình duyệt crom (tham khảo hình ảnh bên dưới) 1번 참고사진
  2. 02 Thực hiện bộ trình duyệt nhấn ở đây tự động chuyển sang trang dịch
  3. 03 arrival lựa chọn ngôn ngữ để dịch và sử dụng (tham khảo hình ảnh bên dưới) 3번 참고사진
  1. 01 http://www.google.com/chrome cài đặt kích hoạt qua bộ trình duyệt crom (tham khảo hình ảnh bên dưới) 1번 참고사진
  2. 02 Thực hiện bộ trình duyệt crom và kết nối tới trang web (http://www.snmc.or.kr) trung tâm hỗ trợ phúc lợi người nước ngoài thành phố seongnam
  3. 03 Sau khi kết nối tới trang web xin vui long nhấn chuột phải và bàn phím nút'T'sẽ tự kích hoạt dịch (tham khảo hình ảnh bên dưới) 3번 참고사진