Home > Giới thiệu về trung tâm > bản đồ nhân sự
facebook twitter

About us bản đồ nhân sự

 1. thành phố seongnam
  1. ban chỉ đạo
   1. trưởng trung tâm
   2. giám đốc điều hành
    • Giáo dục
     • phòng học tiếng hàn
     • phòng học máy tính
     • công nghiệp văn hóa
     • kỹ năng kinh doanh
    • Tư vấn
     • tư vấn
     • hỗ trợ nghề nghiệp
     • cộng đồng doanh nghiệp
    • phúc lợi
     • nâng cao nhận thức kinh doanh
     • dịch vụ y tế
     • hỗ trợ phát triển/quản lý
     • dự án nghiên cứu
     • quảng bá
    • Điều hành
     • kế toán và lễ hội
     • quản lý cơ sở
     • quán lý làm từ thiện
 2. nhà thờ nhân dân