Home > Nơi Tham gia > hướng dẫn làm từ thiện
facebook twitter

Involvement hướng dẫn làm từ thiện

Mục đích của hoạt động tình nguyện

  • Việc thường xuyên nhận các thành viên có đủ tiêu chuẩn và năng lực đẻ phát huy hơn trong các chương trình và lễ hội của trung tâm đẻ trung tâm ngày càng có hiệu quả hơn.

Nếu trở thành tình nguyện viên.

  • Thông qua sự tham gia thường xuyên thống nhất của người dân địa phương và các doanh nghiệp của trung tâm đã làm thúc đẩy các cuộc họp xã hội . Việc người dân địa phương, lao động nước ngoài, người nước ngoài cư trú hòa lẫn với nhau thông qua các trung tam truyen thông khác nhau đã góp phần cung cấp và tạo cơ hội vào việc thực hiện cộng đồng, hòa hợp cộng đồng.
  • Để nâng cao chất lượng của chương trình và các hoạt động của trung tâm thì Tài năng của tình nguyện viên phải đựoc nhận sự đào tạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin về các dịch vụ khác nhau và các hoạt động khác nhau.

Cách để trở thành tình nguyện viên

  • Gọi điện và đến thăm,Đăng ký hoạt động từ thiện tại trang web → Tư vấn và quyết định lĩnh vực hoạt động→Đào tạo tình nguyện viên→Bắt đầu hoạt động từ thiện.

Lĩnh vực tình nguyện viện hỗ trợ

Lĩnh vực tình nguyện viện hỗ trợ
Lĩnh vực nội dung
Hỗ trợ giáo dục giáo dục tiếng hàn, đào tạo máy tính, khác ....hỗ trợ đào tạo năng khiếu đặc biệt
Hỗ trợ sự kiện sự kiện trung tâm và hoạt động nhân sự
Hỗ trợ hành chính Tài trợ công tác hành chính,hỗ trợ văn phòng,hướng dẫn trung tâm và dịch vụ xe
Hỗ trợ sản xuất video tiến bộ trong chương trình và sự kiện ảnh, quay video và chỉnh sửa hỗ trợ
Hỗ trợ y tế kiểm tra sức khỏe miễn phí • Hỗ trợ chăm sóc y tế (hỗ trợ y học, hướng dẫn,đăng ký khám bệnh, và hỗ trợ đăng ký,vv..)
Hỗ trợ ngôn ngữ thông dịch, phiên dịch, vv.. bao gồm các ngôn ngữ cần thiết của đất nước khác
Hỗ trợ xuất bản,quảng bá Trung tâm và liên quan quảng bá • Hỗ trợ xuất bản và quản lý trang web

Hỏi về tình nguyện viên

  • Trung tâm hỗ trợ phúc lợi người nước ngoài thành phố seongnam : 031-754-7070