Home > giới thiệu kinh doanh > cải thiện sự nhận biết
facebook twitter

Projects cải thiện sự nhận biết

mục đích công việc

 • Xã hội đa văn hóa, sự hiểu biết đa văn hóa để đáp ứng một trong những quyền cho nhận thức đa văn hóa trong nước và hội nhập xã hội, cải thiện bầu không khí
 • Lao động nước ngoài và người nước ngoài sống tại Hàn Quốc để cung cấp các mối quan hệ giúp ổn định cuộc sống cộng đồng dân cư trong thời gian ở Hàn Quốc

Tổng quát công việc

 • Đối tượng : Người nước ngoài cư trú ,người trong nước
 • thời gian kinh doanh : cả năm 2014
 • Địa điểm : Trung tâm và nơi thông báo
 • Nội dung công việc
  1. Với nền văn hóa đa dạng qua vòng tròn hát cùng với người nước ngoài của một quốc gia với kinh nghiệm được giới thiệu.
  2. Trẻ em con người nước ngoài cư trú và trẻ em trong nước thông qua các công cụ của người nước ngoài tại Hàn
  3. Qua các buổi biểu diễn của gia đình đa văn hóa được chia sẻ nhìn nhân khách quan hơn
  4. Các buổi bieur diễn của đêm năm cũ qua đó gia đình đa văn hóa được công nhận tích cực hơn

Kết quả hy vọng

 • Trong và ngoài nước cùng nhau hát/ dụng cụ dàn nhạc thông qua các hoạt động câu lạc bộ và văn hóa xã hội và khuyến khích nâng cao các hành động
 • Mục tiêu cho sự hiểu biết đa văn hóa bằng cách cung cấp giúp đỡ người nước ngoài để mọi người cùng có lợi