Home > giới thiệu kinh doanh > Hiệp hội cộng đồng
facebook twitter

Projects Hiệp hội cộng đồng

Mục đích công việc

  • Cơ quan liên quan và cộng đồng thông qua một mạng lưới các mối liên kết và trao đổi thông tin và trên cơ sở hợp tác chặt chẽ để nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Tạo cơ hội cho sự tham gia của người dân địa phương và người dân địa phương với nhau và xây dựng một cộng đồng để thúc đẩy môi trường, phúc lợi

Kết quả hy vọng

  • Kết hợp với các cơ quan có liên quan để trao đổi thông tin thông qua đó duy trì hợp tác chặt chẽ
  • Trong hệ thống phúc lợi xã hội để đối phó với việc giải quyết điều trung tâm cùng với người dân địa phương trung tâm phúc lợi luôn nỗ lực để cải thiện khu vực chi tái sinh

Nội dung công việc

  • Các tổ chức liên quan đến cộng đồng Seongnam và Các nghi lễ liên quan đến lao động nước ngoài tại tỉnh Gyeonggi-do và tham dự
  • Bạn có thể giao tiếp với người dân địa phương

Kế hoạch tiến hành

Kế hoạch tiến hành
Nội dung làm viếc Thời gian thực thi
các cơ quan lien quan tới tổ chức và có sự góp một năm
mặt của các tổ chức địa phương một năm