Home > Хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр > Гадаад иргэдийг орон нутгийн нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцуулах
facebook twitter

Projects Гадаад иргэдийг орон нутгийн нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцуулах

Хөтөлбөрийн зорилго

  • Орон нутаг дахь төрийн байгууллагатай шууд холбогдох NetWork сүлжээг байрлуулж, харилцан мэдээлэл солилцох хялбар арга зам, хамтран ажиллах системийг сайжруулна.
  • Орон нутгийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээг сайжруулахад нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Хүлээгдэж буй үр дүн

  • Орон нутаг дахь төрийн байгууллагаас дамжуулан мэдээ, мэдээлэл авах арга замыг нэмэгдүүлэх
  • Манай төвийн үйл ажиллагааны системийн хүрээнд дэх халамжийн үйлчилгээний асуудлуудыг иргэдтэй хамтран шийдвэрлэхэд хүч нийлүүлэхэд нийлүүлэн ажиллах зорилт тавиад байна.

Хөтөлбөрийн агуулга

  • СонНам хотын төрийн байгууллага болон Кёнги аймгийн Гадаад ажилчдыг дэмжих төвтэй хамтран олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулах.
  • Гадаад болон нутгийн иргэдийг хөтөлбөрт оролцуулснаар, соёлын харилцан ойлголцлыг дээшлүүлэх.

Хөтөлбөр зохион байгуулах огноо

Хөтөлбөр зохион байгуулах огноо
Хөтөлбөрийн агуулга Хөтөлбөрийг зохион байгуулах хугацаа
Төрийн байгууллагатай хамтран хөтөлбөр зохион байгуулах Энэ онд багтааж явагдана
иргэдийг үйл ажиллагаанд хамруулах Энэ онд багтааж явагдана